نمیدونم چندمین جمعه گذشته اما میدونم که به شدت فرایند تخریب وجودیم به راهه