تا حالا فکر کردین چقدر از خودتون راضی هستین؟

از زندگی نه از خودتون 

مهم نیست زندگی چی سر راهتون گذاشته شما چقدر تاب اوردین

من هرچی فکر میکنم میبینم صدرصد