یادم میاد یه جایی در مورد قوانین زندگیم نوشته بودم 

قانون یک من باید زنده بمونم 

قانون دو من فقط خودمو انتخاب میکنم

قانون سه 

این قانون امروز تصویب شد بخاطر بررسی کمد لباسام که هرچیزی رو اجبارا تنم کردم اسم این قانون قانون" هر" هست 

هر چیزی رو نخر

هر چیزی رو مگو

هر چیزی رو قبول نکن

هرکاری رو نکن

وقتی هررررررر کاری داری میکنی این قانون میگه متوسط نباش هر چیزی رو الکی الکی تو پاچت نکن 

وقتی قبول میکنی هر چیزی رو تو تنت کنی یا هر چیزی رو قبول کنی دیگران نمیفهمن تو داری گذشت میکنی تا برای اونا سخت نباشه احساس پیروزی میکنن و فکر میکنن نیاز تورو براورده کردن

هرررر یادت نره 

هر یعنی متوسط نباش