باز شب شده و من قراره فکر کنم 

من میدونم که باید جبران کنم اما چه جوری از کجا

من همش میگم ده ساله گه من من نیست 

این حقیقته

در واقع از سال 88  شروع کردم به گند زدن در مورد انتخابای بزرگ‌زندگیم 

مثل کنکور 

مثل طرح 

مثل ازدواج 

حالا به اینام برمیگردم و اینارو هم موشکافی میکنم اما دقیقا چقدر باید برگردم عقب درسته از سال ۸۸ به بعد همه چی بدترو بدتر شد ولی دلیل نمیشه قبل از اون خوب بوده باید به قبل از اون فکر کنم که چقدر باید برگشت عقب