امروز روز خوبی بود میتونست خیلی پیشرونده باشه اما با دیدن موفقیت روز افزون مهدی حالم دگرگون شد و پشت کردم به دفتر کتابمو گریه کردم

به خاطر تماماتفاقایی که میتونست یه انتخاب باشه اما الان آرزوهه

به خودم گفتم ینستامو بزنم حذف کنم امت واقعا چه فایده داره اگه نبینمو حرص نخورم باچیزای دور و برم چه کنم باید هوشمندی رو به خودم برگردونم