از این احساسات سینوسی خسته شدم یه لحظه احساس قدرت میکنم و لحظه ای دیگه احساس ضعف 

کاش یه دکمه تو وجودم داشتم که میتونستم هر لحظه که حالم بده رو درست کنه 

میدونی چی بده اینکه عقب افتادم اینکه مهمترین تصمیمات زندگیمو نابود کردن